مهندس علی دهقانی

بنیان گذار شرکت مهندسی آریا صنعت پارس